SRNT is the only international scientific society dedicated to fostering and disseminating research on tobacco and nicotine treatobacco.net logo Society for the Study of Addiction
Search treatobacco.net
* see translation disclaimer below
Some key links


Klíčová zjištěníZdravotnický a hospodářský přínos odvykání kouření

 1. Odvykání kouření je obzvláště důležité pro krátkodobé zlepšení veřejného zdraví.
  0 Komentář a odkazy

 2. Odvyknutí kouření sníží riziko morbidity a mortality u kuřáka způsobené tabákem jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska.
  0 Komentář a odkazy

 3. Přestat kouřit znamená snížení výdajů na zdravotní péči, ztrátu produktivity a dalších externích nákladů způsobených kouřením.
  0 Komentář a odkazy

 4. Jestliže zaměstnavatel hradí léčbu závislosti na tabáku svým zaměstnancům, vede to k prospěchu z hlediska zdraví i ekonomiky jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
  0 Komentář a odkazy

Postupy veřejné politiky a efektivita jejich nákladů

 1. Politika, která má za cíl propagaci léčby závislosti na tabáku, je vysoce efektivní z hlediska nákladů a je mnohem rentabilnější než mnohé jiné vládou financované lékařské postupy.
  0 Komentář a odkazy

 2. Vyšší ceny cigaret snižují jejich spotřebu poklesem prevalence kouření a snížením počtu cigaret, které vykouří přetrvávající kuřáci.
  0 Komentář a odkazy

 3. Vyšší ceny cigaret vedou k odvykání kouření jak mezi mladými dospělými, tak mezi kuřáky ve středním věku a staršími dospělými.
  0 Komentář a odkazy

 4. Vyšší ceny cigaret jsou efektivní ve snižování nástupu pravidelného kouření.
  0 Komentář a odkazy

 5. Zvýšení (spotřební) daně z cigaret je nejefektivnější metoda odvykání kouření z hlediska vynaložených nákladů.
  0 Komentář a odkazy

 6. Farmakoterapie, včetně náhradní nikotinové terapie (NNT) a léků vázaných na recept je účinná v léčbě závislosti na tabáku, vede ke zvýšení míry odvyknutí a zvyšuje dlouhodobou abstinenci.
  0 Komentář a odkazy

 7. Užívání NNT je rentabilní metoda odvykání kouření. Srovnání rentability NNT a dalších medicínských postupů ukazuje, že užívání NNT je buď přinejmenším srovnatelné, a nebo má lepší výsledky.
  0 Komentář a odkazy

 8. Poptávka po náhradní nikotinové terapii (NNT) je nepřímo úměrná ceně těchto produktů.
  0 Komentář a odkazy

 9. Poptávka po náhradní nikotinové terapii (NNT) je přímo úměrná úrovni úhrady produktů NNT třetí stranou a nepřímo úměrná nákladům z vlastní kapsy.
  0 Komentář a odkazy

 10. Dostupnost NNT a objem spotřebované NNT snížily poptávku po cigaretách.
  0 Komentář a odkazy

 11. Poptávka po NNT je přímo úměrná ceně cigaret.
  0 Komentář a odkazy

 12. Bupropion je, mezi dalšími, rentabilní způsob léčby v programech odvykání kouření.
  0 Komentář a odkazy

 13. Komplexní komunitní programy jsou rentabilní ve snižování užívání tabáku a zlepšování veřejného zdraví.
  0 Komentář a odkazy

 14. I krátká rada zdravotníka zvyšuje pravděpodobnost odvyknutí kouření a v důsledku je tato metoda vysoce efektivní z hlediska vynaložených nákladů.
  0 Komentář a odkazy

 15. Zákaz kouření v zaměstnání snižuje jak prevalenci kouření, tak i jeho intenzitu, a zejména pokud je iniciován zaměstnavatelem, je velmi rentabilní. Programy odvykání kouření na pracovišti představují dobrou investici pro zaměstnavatele. Zahrnutí bupropionu do odvykacího programu na pracovišti je rentabilní.
  0 Komentář a odkazy

 16. Dostatečná a trvalá finanční podpora pro komplexní programy kontroly tabáku je účinně snižuje kouření cigaret.
  0 Komentář a odkazy

 17. Opakované volání zpět volajícímu (pro-aktivní telefonní linka) v rámci poskytování poradenství telefonujícím na linku odvykání kouření zlepšuje dlouhodobé odvykání pro kuřáky, kteří linku kontaktují. Zvyšování počtu zpětných telefonátů by mohlo zlepšit úspěšnost odvykání.
  0 Komentář a odkazy

 18. Televizní, rozhlasová reklama a reklama v tištěných médiích může zvýšit počet telefonátů na linku pro odvykání kouření.
  0 Komentář a odkazy

 19. Nabídka náhradní nikotinové terapie zdarma přes státní linku odvykání kouření by mohla vést ke zvýšení využití této linky a počtu lidí, kteří přestanou kouřit.
  0 Komentář a odkazy

Rizikové populace

 1. Programy pro odvykání kouření pro pacinty se zdravotními potížemi souvisejícími s kouřením jsou velmi efektivní vzhledem k nákladům.
  0 Komentář a odkazy

 2. Kouření u nižších socioekonomických vrstev má větší spoluzodpovědnost za zvýšení ceny než kouření ve vyšších ekonomických vrstvách
  0 Komentář a odkazy

 3. Redukce kuřáctví může snížit rozdíly ve zdravotnosti mezi bohatými a chudými.
  0 Komentář a odkazy

 4. Vyšší spotřební daně z cigaret a další snahy o kontrolu tabáku snižují kouřeni u těhotných žen. Programy cílené na těhotné ženy jsou vysoce efektivní z hlediska nákladů.
  0 Komentář a odkazy

 5. Žití v chudinských oblastech může snížit pravděpodobnost odvyknutí kouření.
  0 Komentář a odkazy

 6. Kuřák-jednolivec trpí deprivací v důsledku kouření; jedna studie zjistila, že je vyšší pravděpodobnost pozitivního spojení kouřením navozené deprivace s mladším věkem, příslušností k menšině a nižším příjmem, spolu s dalšími faktory. Intervence, které podporují odvyknutí mezi znevýhodněnými osobami pravděpodobně posílí jejich materiální podmínky a životní standard, a sníží socioekonomické rozdíly v mortalitě.
  0 Komentář a odkazy

 7. Program na odvykání kouření mohou být efektivní z hlediska nákladů i v tak těžce dosažitelných populacích jako nájemní stavební dělníci, za předpokladu, že takový program je uzpůsoben jejich potřebám a prostředí.
  0 Komentář a odkazy

 8. Mladší (<16 let) a kuřáci nezapalující cigaretu denně mají podobnou nebo vyšší prevalence pokusů přestat kouřit ve srovnání se starším věkem (>16 let) nebo s každodenními kuřáky. Zdá se, že starší kuřáci mají mnohem nižší pravděpodobnost pokusit se přestat kouřit, než mladší, ale pokud se pokusí, je jejich pravděpodobnost přestat kouřit mnohem vyšší.
  0 Komentář a odkazy

 9. Telefonní linky pro odvykání kouřenímohou efektivně pomoci s odvyknutím různorodým skupinám populace.
  0 Komentář a odkazy
treatobacco.net logo
Home | Sitemap